ساکدستی های نایلونی( پلاستیک های براق باضخامت نسبتا ضخیم را نایلون می‌گویند)
ساکدستی های نایلکس( پلاستیک های نسبتانازک وتاحدودی خشن رانایلکس می گویند)
ساکدستی های نایلکس فانتزی